Regulamin maratonu nordic walking - 2012


REGULAMIN MARATONU „3 MOLA” Nordic Walking


I. Cel: popularyzacja Nordic Walking oraz zdrowego stylu życia Polaków.

II. Termin: 2 czerwca 2012

III. Program minutowy zawodów
8:00 –10:30 Rejestracja uczestników w Biurze Zawodów
10:30 – 10:45 Otwarcie imprezy, rozgrzewka
11:00 Start na do dwóch dystansach: 8 km i 21,975 km (półmaraton)
16:00 Zamknięcie mety
17: 30 Rozdanie nagród, zamknięcie imprezy
Zawodnicy proszeni są o ustawianie się na starcie 15 minut przed startem konkurencji.

IV. ORGANIZATORZY: AWFiS Gdańsk

V. DYSTANSE:
1. Uczestnicy startują na 2 dystansach
8 km – Bulwar Gdynia – Molo w Orłowie- Bulwar Gdynia
21 km- Bulwar Gdynia – Molo w Sopocie – Bulwar Gdynia

VI. ZGŁOSZENIA
1. Możliwe są dwie formy zgłoszenia swojego uczestnictwa w zawodach:
Rejestracja drogą elektroniczną na e-mail biuro@3mola.pl
do dnia 1.06.2012
Rejestracja w biurze zawodów w dniu zawodów od 8:00 do 10:30
1. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują w zawodach na własna odpowiedzialność
2. Rejestracja traktowana jest jako przyjęcie warunków regulaminu marszu.
3. Opłata startowa wynosi:
a) 20 zł przy rejestracji elektronicznej do dnia 01.06.2012
b) 30 zł przy rejestracji w dniu zawodów
4. Opłata startowa obejmuje koszulkę termo-aktywną z numerem startowym oraz ciepły posiłek.

VII. ZASADY UCZESTNICTWA I TECHNIKA MARSZU
1. Podczas marszu obowiązują przepisy zawodów Kolegium Sędziów Nordic Walking
2. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie dokonywane jest przez Sędziów Zawodów
3. Wszyscy zawodnicy musza zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem)
4. Osoby startujące w zawodach zobowiązane są posiadać zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego lub podpisać w biurze zawodów stosowne oświadczenie (brak przeciwwskazań do wysiłku fizycznego w zawodach Nordic Walking)
5. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia musza posiadać pisemną zgodę opiekunów na udział w imprezie
6. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy stosowny do warunków pogodowych. Zaleca się posiadanie własnych kijów do Nordic Walking. Posiadanie kijów składanych wymaga od uczestnika zwrócenia uwagi na dokładne dokręcenie części składowych kija, jak również uwzględnienie podczas treningu, rozgrzewki oraz zawodów faktu, że kij składany jest mniej wytrzymały niż kij jednoczęściowy.
7. Podczas marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć założone koszulki z numerami startowymi .
8. Istnieje możliwość wypożyczenia kijów w Biurze Zawodów (liczba kijów jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). Kaucja zwrotna za wypożyczenie kijów wynosi 50 zł oraz dokument ze zdjęciem. Uczestnicy wypożyczający kije powinni zapoznać się z zaleceniami producenta kijów oraz stosować się do poleceń wypożyczającego.
9. Zawodnicy zobowiązani są zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas rozgrzewki, aby nie uderzyć lub nie ukłuć kijem współćwiczącego.
10. W marszach podział na kategorie wiekowe nastąpi według następujących zasad: o przynależności do danej kategorii wiekowej decydują ukończone lata na dzień 31 grudnia 2012r.
11. W marszu na 8 km obowiązują kategorie wiekowe:
Juniorzy/Juniorki do 16 lat
Seniorzy/Seniorki od 16 do 39 lat
K40 / M 40 od 40 do 59 lat
K60 / M 60 powyżej 60 lat
W marszu na 21 km obowiązuje podział na kategorie
Kobiety
Mężczyźni
12. Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie dystansów. Meta zostaje zamknięta o godz. 16:00. Po tym terminie zawodnicy nie będą klasyfikowani.

VIII. NAGRODY.
1. Ogłoszenie wyników oraz przyznanie nagród odbędzie się w dniu zawodów
2. Zdobywcy miejsc od I do III w każdej z konkurencji we wszystkich kategoriach wiekowych osobno otrzymują medale.

IX. TRASA
1. Na trasie znajduje się punkt pomocy przedmedycznej. W przypadku kontuzji uczestnika powiadamiana jest obsługa trasy, która przekazuje informacje od punktu pomocy przedmedycznej.
2. Na trasie znajdują się sędziowie, którzy będą dokonywali oceny techniki marszu Nordic Walking oraz udzielali kar za naruszanie regulaminu imprezy.
3. Plan trasy znajduje się w Biurze Zawodów

X. DEPOZYT.
1. Istnieje możliwość skorzystania z depozytu za okazaniem numeru startowego.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdeponowane przez zawodnika rzeczy. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numery startowego. Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za depozytu innej osobie.
3. Za pozostawione rzeczy bez opieki organizator nie ponosi odpowiedzialności.
4. Przed i po zawodach zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni (namiot)

XI. UBEZPIECZENIE
1. Organizator posiada ubezpieczenie OC dotyczące imprez nie masowych
2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

XII. POSATNOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów
2. Nieprzestrzeganie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
3. Protesty należy składać w dniu zawodów do sędziego głównego do momentu zakończenia zawodów
4. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego o raz ochrony przyrody jak również dbać o porządek w miejscu zawodów.
5. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.


Organizator:
AWFiS Gdańsk


Pobierz regulamin maratonu nordic walking.

(c) by cywilex